EARLIER AND PRESENT-DAY MIGRATORY MOVEMENTS OF POLISH PEOPLE

Grzegorz Sanecki

Анотація


У статті представлено стислий огляд історії міграції поляків від середньовіччя до наших днів. Різні хвилі міграції розкрито із зазначенням їх причин, розміру і основних напрямів. Особливий акцент зроблено на аналізі еміграції після 1989 року, у період трансформації суспільного устрою в Польщі. Акцентовано увагу на позитивних і негативних наслідках цього явища, тенденціях, що спостерігаються в міграційних процесах.


Ключові слова


міграція, еміграція економічна, імміграція, рееміграції, мотиви міграції, наслідки еміграції

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baranowska-Skimina A. Emigracja Polaków w latach 2004 – 2011, 2012, http://www.egospodarka.pl/85952,Emigracja-Polakow-w-latach-2004-2011,1,39,1.html, (access 06.08.1016 r.).

Bera R. Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Lublin, 2008.

Chodubski A. Emigracja jako zjawisko cywilizacyjne. Przykład Polonii, [in:] W.J. Burszta, J. Serwański (eds.), Migracje – Europa – Polska, vol. 1, Poznań, 2003.

Ciacek P. Druga fala Wielkiej Emigracji. Raport z badań ilościowych, [in:] L. Kolarska-Bobińska (ed.), Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa, Warszawa, 2007.

Encyklopedia Powszechna, vol. I, Warszawa, 2002.

Furdal A., Wysoczański W. Migracje: dzieje, typologie, definicje, Wrocław, 2006.

Kaczmarczyk P., Okólski M. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa, 2005.

Kawczyńska-Butrym Z. Migracje zarobkowe – w poszukiwaniu możliwości zwiększania własnego potencjału/kapitału, [in:] M.S. Zięba (ed.), Migracja – wyzwanie XXI wieku, Lublin, 2008.

Kaźmierczak T., Rymsza M. Kapitał Społeczny. Ekonomia Społeczna, Warszawa, 2007.

Kicinger A. Polityka emigracyjna II Rzeczpospolitej, «Working Paper», 2005, No. 4.

Kłos B. Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, «Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze», 2006, No. 2.

Kopaliński W. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa, 2000.

Kraszewski P. Typologia migracji, [in:] W.J. Bursza, J. Sekwański (eds.), Migracja – Europa – Polska, Poznań, 2003.

Ptaszek S.W. Współczesna migracja europejska młodych Polaków – aspekty społeczne, [in:] W. Gocalski (ed.), Barwy i cienie migracji, Warszawa, 2009.

Rajkiewicz A. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych, [in:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna, Warszawa, 2007.

Samsonowicz H. Historia Polski do roku 1795, Warszawa, 1990.

Sanecki G. Emigracja zarobkowa młodych Polaków – konteksty edukacyjne, [in:] M. Pakuła, A. Dudak (eds.), Edukacja ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń, Lublin, 2009.

Slany K. Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939 – 1989), Kraków, 1995.

Stola D. Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949 – 1989, Warszawa, 2010.

Stola D. Międzynarodowa mobilność zarobkowa w PRL, [in:] E. Jadźwińska, M. Okólski (eds.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa, 2001.

Wilczyńska E. Geografia na czasie, Warszawa, 2008.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.24919/2313-2094.5/37.102640

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2313-2094 (print); e-ISSN 2413-2039