Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1. Приймаються статті обсягом від 12 – 15 сторінок: шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5см.

2. Подати УДК та номер ORCID (http://orcid.org/).

3. Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; визначення мети та завдань дослідження; результати досліджень; висновки.

4. У списку літератури повинне бути хоча б одне джерело із попередніх випусків збірника “Людинознавчі студії”.

Список літератури – за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у тексті – [5, c. 100]. Джерела, кирилицею подаються у транслітерованому варіанті (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php), після них у круглих дужках подається англомовний переклад назви.

Взірець оформлення References:

 1. Benera V.Ye. Samostiyna robota studentiv u vyshchyi shkoli Ukrainy: istorychni transformatsii (druha polovyna XIX – kinets XX st.) (Students independent work in higher educationof Ukraine: historical transformation (second half XIX – the end of the twentieth century)), Rivne, 2011, 640 p. [in Ukrainian]
 2. Lysenko N.V. Etnokulturna kompetentnist suchasnoho pedahoha: psykholoho-pedahohichnyi aspekt (The Ethnocultural Competence of the Modern Pedagogue: Psycho-Pedagogical Aspect),Pedahohichnyi dyskurs, 2007, Vol. 2, pp. 100 – 106. [in Ukrainian]

5. Анотація: українською (500-600 символів з пробілами; 5-7 ключових слів).

6. Реферат статті: англійською (2 – 2 500 символів) та українська версія.

7. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для аспірантів.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  .
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування
 

Положення про авторські права

Розробляючи положення видавничої політики збірника фахового наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Людинознавчі студії. Серія Педагогіка” , редакція спиралась на рекомендації Комітета з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), досвід роботи українських і закордонних наукових товариств, організацій та редакцій наукових видань, а також керувалась Етичним кодексом ученого України. Суспільство має бути впевненим у чесності науковців та достовірності результатів їхніх досліджень. На жаль, в багатьох країнах спостерігалися серйозні порушення етики, які підірвали авторитет науки та довіру суспільства до вчених. Щоб запобігти такому розвиткові подій в Україні, всі науковці мають усвідомлювати важливість високоетичної поведінки та свою відповідальність за формування громадської думки щодо науки.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Договір про передачу авторських прав

«___» ____________201__ р.

м. Дрогобич                                                                                                                          

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, як засновник та видавець наукового  журналу «Людинознавчі студії: збірник наукових праць  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (далі – «Видавець») в особі ректора Скотної Надії Володимирівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор (и):

 

 

(прізвище, імʼя, по-батькові автора (ів))

 

(далі – Автор), з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір про наступне:

1. Автор (и) безоплатно надає Видавцю виняткові права на друк та використання письмового твору (далі – «Стаття»)

 

 

 

 

    

     включно права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами, у будь-якій формі і будь-якими способами.

2. З моменту підписання цього Договору, за умови прийняття Статті до друку, Видавцеві належить виняткове право оприлюднити, редагувати, адаптувати, модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

3. Ця передача авторських прав здійснюється на весь термін дії авторського права на вказану Статтю і має силу на території всіх країн світу.

4. Всі копії Статті, як паперові, так і електронні, мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

5. Видавець підтверджує збереження за Автором наступних прав:

-      патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методики, описані в Статті;

-      права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

-      права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

6. Автор гарантує, що ця Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікацію не передавались іншим видавництвам.

7. Автор гарантує, що ця Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів в своїй Статті, що охороняються авторським правом.

8. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організації, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

9. Дія цього Договору регулюється чинним законодавством України.

10. Всі доповнення, додатки, акти складаються сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

11. Цей Договір складено в двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

12. Реквізити та підписи Сторін:

Автор 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(П.І.Б.)

  

вул. Івана Франка 24,

м. Дрогобич, Львівська обл.,

82100, Україна

(Адреса)

 

Ректор

Скотна Н.В.

Підпис

----------------------

 

           ---------------------------

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.