Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького ДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ

«ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ»

Серія «Педагогіка»

 

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 07.10.2015 р. № 1021), зареєстровано у міжнародних науково-метричних базах: Journal Impact Factor, Advanced Science Index, CiteFactor – Academic Scientific Journals Indexing, Scientific Indexing Services, ResearchBib – Academic resource index, Google Scholar, Polish Scholarly Bibliography (PBN), CrossRef, Index Copernicus (ICV 2016: 54,59); виходить 2 рази на рік (квітень, вересень).

 

Стаття, що подається до збірника, повинна відповідати його тематиці й сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них.

 

1. Приймаються статті обсягом від 12 – 15 сторінок: шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги по 2,5 см.

2. Подати УДК, номер ORCID (http://orcid.org/), номер ResearcherID (http://www.researcherid.com/).

3. Основна частина статті повинна відповідати вимогам Атеста-ційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обовʼязково містити такі структурні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її звʼязок із важ-ливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публі-кацій, в яких започатковано розвʼязання цієї проблеми і на які спирається автор); виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; визначення мети та завдань дослідження; результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження); висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання); подяка (тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін.).; фінансування дослідження; список літератури – за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/) – за абеткою (кирилиця, потім – латинка); у тексті – (Іваненко, 2017, c. 100). Транслітерація списку усіх використаних джерел (http://www.slovnyk.ua/services/translit.php), після них у круглих дужках подається англомовний переклад назви. Обовʼязкове використання 2-3 джерел з номером DOI.

4. Анотація: українською мовою (1 800 символів з пробілами). До анотації додаються 5 7 ключових слів.

5. Реферат статті та її назва англійською мовою (2 500 – 3 000 символів).

6. Рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук для авторів без наукових ступенів.

7. Cтаттю, заповнену заявку і договір надсилати на платформу (http://lssp.ddpu.drohobych.net/user/register).

8. Контактна інформація: e-mail: kafpedag@gmail.com; ДДПУ ім. Івана Франка, 24, м. Дрогобич, 82100, Україна.

Література

Бех, І.Д. (2003). Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. К. : Либідь, 280 с.

Вишневський, О. (2006). Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Дрогобич: Коло, 608 с.

Карпенко, О. (2017). Європейський вимір модернізації вищої педагогічної освіти України. Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія: Педагогіка, 5/37, 39-47, DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Савченко, О. (1996). Цілі й цінності реформування сучасної школи, Шлях освіти, 1, 20-23.

Шахов, В. (2007). Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 383 с.

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s, A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

References

Bekh, I.D. (2003). Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. [Personality upbringing: in 2 vol. Vol 1: Personality oriented approach : theoretical and technological bases], Kyiv: Lubid [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, O. (2006). Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky [Theoretical bases of modern Ukrainian pedagogy], Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Karpenko, O. (2017). Yevropeiskyi vymir modernizatsii vyshchoi pedahohichnoi osvity Ukrainy [European dimension of the modernization of higher education in Ukraine]. Liudynoznavchi studii. Pedahohika Human Studies. Series of «Pedagogy», 31, 156-165 [in Ukrainian], DOI: 10.24919/2313-2094.5/37.102609.

Savchenko, O. (1996). Tsili i tsinnosti reformuvannia suchasnoi shkoly [Goals and values of modern school reforming], Shliakh osvity – Education Way, 1, 20-23 [in Ukrainian].

Shakhov, V. (2007). Bazova pedahohichna osvita maibutnoho vchytelia: zahalnopedahohichnyi aspekt [Basic pedagogical education of the future teacher], Vinnytsia: Edelveis [in Ukrainian].

Taylor, M. (2010). Teaching Generation Next: A Pedagogy for Today’s Learner’s. A Collection of Papers on Self-Study and Instructional Improvement, 26, 192-196.

Тези доповідей – Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції – Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару) – Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Матеріали V Всеукраїнської науково- практичної конференції – Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference

Дис. ... канд. наук – Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук – Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук – Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук – Extended abstract of Doctor’s thesisExtended abstract of Doctor’s thesis 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Стаття супроводжується розширеною англомовною анотацією без електронного перекладу.
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  .
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування
 

Положення про авторські права

Розробляючи положення видавничої політики збірника фахового наукового видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка «Людинознавчі студії. Серія Педагогіка” , редакція спиралась на рекомендації Комітета з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE), досвід роботи українських і закордонних наукових товариств, організацій та редакцій наукових видань, а також керувалась Етичним кодексом ученого України. Суспільство має бути впевненим у чесності науковців та достовірності результатів їхніх досліджень. На жаль, в багатьох країнах спостерігалися серйозні порушення етики, які підірвали авторитет науки та довіру суспільства до вчених. Щоб запобігти такому розвиткові подій в Україні, всі науковці мають усвідомлювати важливість високоетичної поведінки та свою відповідальність за формування громадської думки щодо науки.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об’єктивне обговорення його значущості. Автори повинні представити свої результати чітко та однозначно, так що їхні висновки можуть бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або неналежного маніпулювання ними.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 3. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. Необхідно також належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Співавторами статті мають бути все ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела, що використані у роботі, відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 8. Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання вимог редакції.

Договір про передачу авторських прав

«___» ____________201__ р.

м. Дрогобич                                                                                                                          

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, як засновник та видавець наукового  журналу «Людинознавчі студії: збірник наукових праць  Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (далі – «Видавець») в особі ректора Скотної Надії Володимирівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор (и):

 

 

(прізвище, імʼя, по-батькові автора (ів))

 

(далі – Автор), з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір про наступне:

1. Автор (и) безоплатно надає Видавцю виняткові права на друк та використання письмового твору (далі – «Стаття»)

 

 

 

 

    

     включно права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами, у будь-якій формі і будь-якими способами.

2. З моменту підписання цього Договору, за умови прийняття Статті до друку, Видавцеві належить виняткове право оприлюднити, редагувати, адаптувати, модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

3. Ця передача авторських прав здійснюється на весь термін дії авторського права на вказану Статтю і має силу на території всіх країн світу.

4. Всі копії Статті, як паперові, так і електронні, мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

5. Видавець підтверджує збереження за Автором наступних прав:

-      патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методики, описані в Статті;

-      права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

-      права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

6. Автор гарантує, що ця Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікацію не передавались іншим видавництвам.

7. Автор гарантує, що ця Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів в своїй Статті, що охороняються авторським правом.

8. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організації, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

9. Дія цього Договору регулюється чинним законодавством України.

10. Всі доповнення, додатки, акти складаються сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

11. Цей Договір складено в двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

12. Реквізити та підписи Сторін:

Автор 

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(П.І.Б.)

  

вул. Івана Франка 24,

м. Дрогобич, Львівська обл.,

82100, Україна

(Адреса)

 

Ректор

Скотна Н.В.

Підпис

----------------------

 

           ---------------------------

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.